Onze visie op zorg


Onze school staat voor gelijke onderwijskansen voor elke leerling.
Daarom willen wij zoveel mogelijk de zorg aanpassen op maat van elk kind .
De zorg op onze school behoort tot het geheel van zorginitiatieven zoals hieronder voorgesteld:
 

 
De leerkracht als spilfiguur van de basiszorg.
De brede basis van de driehoek bestaat uit de zorg in de klas zelf, met de leerkracht als spilfiguur.
Binnen het eigen klasgebeuren stelt elke leerkracht zich voortdurend de vraag: “ Hoe kan ik te werk gaan zodat ik elk kind optimale leerkansen bied?  Hoe kan ik mijn kinderen een trapje hoger brengen in hun ontwikkeling?”. Alle domeinen in de ontwikkeling van het kind worden bekeken.
In zijn opdracht als spilfiguur wordt de leerkracht ondersteund door het zorgteam (directie, SES-leerkrachten en zorgcoördinator) en door de externe begeleiding, waarbij het CLB de belangrijkste partner is.


De fase van de verhoogde zorg.
Soms volstaan de “gewone” acties binnen de klas niet om tegemoet te komen aan de behoeften van één of meerdere leerlingen. In dat geval zal er extra inspanning geleverd worden binnen de klas en met de vaste omkadering die de school heeft (oa. SES-werking, zorg). Zo wordt de leerling extra begeleid om bepaalde vaardigheden te leren (bijv. met behulp van een handelingsplan).
Het CLB kan het schoolteam hierbij ondersteunen. Dit gebeurt tijdens overleg op het tweewekelijks zorgteam.
 
Uitbreiding van de zorg.
Soms blijken al de inspanningen van leerkrachten, school en ouders niet voldoende om een leerling te helpen. De begeleiding dreigt vast te lopen en het kind boekt weinig of geen leerwinst meer op één of meerdere vlakken.
In dat geval kan het schoolteam beroep doen op het CLB, dat kan doorverwijzen naar andere externen (bv. revalidatiecentrum, logopediste,…). Zo wordt gezocht naar de gepaste ondersteuning voor het kind.
 
Zorg op school heeft grenzen.
Wanneer we als school, in samenwerking met externen en ouders, alle kansen hebben geboden aan een leerling, maar hij/zij ontwikkelt niet meer verder, dan is de draagkracht van de school uitgeput en moet een andere oplossing gezocht worden.
Dan kan een school gezocht worden die meer “op maat” van het kind is. Het kan hierbij gaan om een andere gewone school of een school voor buitengewoon onderwijs. Zo geven we het kind nieuwe kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen met perspectieven voor zijn/haar toekomst.
 
Ouders als volwaardige gesprekspartners.
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Ouders zijn steeds “expert” op het vlak van hun eigen kind en zijn daarom een belangrijke bron van informatie als de school wil ondersteunen bij problemen.
Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren. Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind.
De school zal steeds de gemaakte afspraken over de aanpak van problemen eerst met de ouders bespreken alvorens aangepaste hulp te bieden.
 

Info zorgbeleid in SBS "de duizendpoot(jes)"

Een beetje info over het zorgbeleid in SBS “de duizendpoot(jes)”

1.SES-leerkracht en Zorgcoördinator

 
Onze school beschikt over een zorgcoördinator (Valérie Eemans) en zowel in de kleuter- als de lagere afdeling over twee SES-leerkrachten (juf Sofie Borms en juf Joke Vanhoorelbeke). Zij vormen samen met de klastitularis en directie het zorgteam van de school.
Ze staan samen met eventuele externe instanties (logopedie, revalidatie,…) in voor de optimale begeleiding van elk kind.
 
De zorgcoördinator heeft verschillende taken en bevoegdheden op zowel school-, leerkracht- als leerlingenniveau. Zij helpt ook mee in de optimale begeleiding van uw kind.
De SES-leerkracht begeleidt uw kind in het dagelijkse leer- en ontwikkelingsproces en ondersteunt ook de leerkrachten.
 
Indien u enige problemen ervaart aarzel dan niet de school te contacteren voor meer informatie of voor een gesprek! Dit kan telefonisch, via de klasagenda of op school (eerste klas in de gang van het eerste en tweede leerjaar).  Hier vind je ook nog even de namen opgelijst van de mensen die instaan voor Zorg op onze school. Je kan ze ook rechtstreeks bereiken door op de respectievelijke namen te klikken. 

2.CLB


Het schoolbestuur heeft voor onze school een beleidscontract afgesloten met het CLB-Dender, Zonnestraat 25 te Aalst   053 60 32 80, info@clbaalst.be
 
Tussenkomst van het CLB is verplicht bij de medische consulten en de begeleiding van de leerlingen in het kader van de leerplicht. De begeleiding van de leerlingen door het centrum situeert zich op de volgende domeinen:
  •  het leren en studeren;
  •  de onderwijsloopbaan;
  •  de preventieve gezondheidszorg;
  •  het psychisch en sociaal functioneren.
Het schoolteam werkt samen met het begeleidend CLB-team onder leiding van Marianne De Wael.

Zie ook http://www.clbaalst.be

  
Voor de kleuterafdeling is mevr. Carla de Boeck verantwoordelijk, voor de leerlingen van de lagere school is dit mevr. Ann De Bock. Mevr. Erika Teugels is als verpleegkundige aangesteld voor onze school. Samen met de artsen mevr. Kristel Boelaert en dhr. Patrick De Weert doen zij de medische toezichten op school of in het centrum.

Wat controleert men op het medisch onderzoek ?

De inrichting van de consulten wijzigt  grondig nav het nieuw decreet leerlingbegeleiding.
Dat betekent voor 2018-2019 het volgende:

K1 > ouders worden uitgenodigd op het CLB samen met hun kleuter (we voorzien nog een consult op school voor de leerlingen waarvan de ouders niet ingegaan zijn op de uitnodiging)

K2 > valt weg

L1 > dit consult gaat voortaan door op het CLB, met arts (hier wordt ook een herhalingsinenting tegen kinderverlamming-kroep-kinkhoest-klem toegediend)

L3 > valt weg

L5 > het vaccinatieteam komt langs op school voor toediening van de herhalingsinenting mazelen-bof-rode hond (er is verder geen consult voor dit leerjaar)

L6 > dit is een beperkt consult op school, zonder arts.  We komen de leerlingen wegen en meten (al het overige is dit schooljaar gebeurd in het 5de leerjaar)

Voor 2019-2020 wijzigt dit officieel naar:

K1 > ouders worden uitgenodigd op het CLB samen met hun kleuter (we voorzien nog een consult op school voor de leerlingen waarvan de ouders niet ingegaan zijn op de uitnodiging)

L1 > dit consult gaat door op het CLB, met arts (+ inenting)
L4 > dit consult vervangt het consult van L3, gaat door op school zonder arts

L5 > het vaccinatieteam komt langs op school voor toediening van de herhalingsinenting (er is verder geen consult voor dit leerjaar)

L6 > dit consult gaat door op het CLB, met arts

 

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2de kleuter ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° oogstand Arts
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
     
     
1ste leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op school) ° oogcontrole PMW
  ° kleurenzicht PMW
  ° oogstand Arts
  ° gebit Arts
  ° vaccinatie  Arts
     (kinkhoest-kroep-kinderverlamming-klem) indien  
     toestemming door ouders  
     
     
3de leerjaar ° lengte PMW
  ° gewicht PMW
  ° oogcontrole PMW
     
     
5de leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° dieptezicht PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° persoonlijk gesprek n.a.v. invullen vragenlijst (slaap- en PMW
     eetgewoonten, sociale contacten, middelengebruik, Arts
     pesten, …)  
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
  ° pubertaire ontwikkeling Arts
  ° vaccinatie (mazelen-bof-rode hond) indien Arts
     toestemming door ouders  
     
  PMW= paramedisch werker  

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.