Inschrijvingsrecht

 

Opgelet !!! Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt de regelgeving aangepast.

De info die op dit moment bekend is, vindt u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/akkoord-over-nieuw-inschrijvingsrecht

 

 

AFSPRAKEN INSCHRIJVINGRECHT in het stedelijk basisonderwijs te Aalst
 
Er gelden  regels om je kind in te schrijven in een school. Voor het basisonderwijs werden in Aalst gezamenlijke afspraken gemaakt.
 
Vrije keuze
De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht.Elke ouder schrijft zijn kind in in een school9 naar keuze. Als je het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoordondertekent, schrijft de school je kind in.
De school schrijft de leerlingen in volgorde in. Dit betekent dat wie eerst komt eerst wordt ingeschreven. Bij de inschrijving teken je het inschrijvingsregister en ontvang je een inschrijvingsbewijs.
 
Bij elke inschrijving zal de directeur of secretariaatsmedewerker de volgende vragen stellen:
 

  • ontvangt het gezin een schooltoelage? (bewijs meebrengen)
  • verblijft de leerling buiten gezinsverband? (pleeggezin, instelling,…)
  • behoort het gezin tot de trekkende bevolking?
  • heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs?

 
Er zijn drie inschrijvingsperioden:
 
periode B: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel

  • voor broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen.
  • voor kinderen van personeelsleden van de school.

 
periode C: sociale mix
Scholen moeten zich inspannen om een goede sociale mix te bekomen. In deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen.
(In uitzonderlijke gevallen kan de inschrijving in deze periode worden ‘uitgesteld’. In dit geval zal de directeur pas op het einde van deze periode de ouders een definitief antwoord kunnen geven.)
 
Periode D: vrije inschrijvingen
Tijdens deze periode kunnen alle kinderen worden ingeschreven zolang er plaats is in de school.
Wanneer een school vol is, krijg je altijd het formulier mee of toegestuurd: Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 
Hieronder vind je de afspraken in een overzicht:
  
 

  periodes principe exacte data ‘19-‘20
A Capaciteitsbepaling
 
gedurende de  maand januari  deadline 31 januari 2019
B B/Z + KvP
 
eerste schooldag van  februari tot aan periode sociale mix van donderdag 1 februari 2019 tot en met  
vrijdag 8 maart 2019
  
C Periode Dubbele Contingentering:
 
(n)IND-lln
 
gedurende twee weken:
vanaf de 2de maandag van maart gedurende 2 weken
 
 
van maandag 11 maart
tot en met
vrijdag 22 maart 2019
  
D Vrije inschrijvingen
 
vanaf de eerste schooldag aansluitend op periode DC vanaf  maandag 25 maart 2019
  

 
  

   
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 is de capaciteit voor onze school als volgt bepaald:  
 

  capaciteit aantal vrije plaatsen op aantal vrije plaatsen op aantal vrije plaatsen op 23/03/18
             1 februari 2018 niet-indicator-leerling indicator-leerling  

kleuterafdeling

190

VOLZET

VOLZET

VOLZET

 

wachtlijst:12

lagere school

255

VOLZET

VOLZET 

VOLZET

VOLZET

wachtlijst:22

 
*het aantal vrije plaatsen wordt kort voor de betreffende inschrijvingsdatum bekendgemaakt.
 
 
Voor meer info kan je terecht bij volgende contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
 
Jacky Deblaere 0479 98 97 36
 
Een brochure 'inschrijven op school' vind je op www.inschrijvingsrecht.be
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.